Gott betyg till första etapperna

Projekt Vackert Rättvik har starkt stöd hos lokalbefolkningen. Det visar en enkätundersökning som KPMG Consulting gjort på uppdrag av ledningen för Projekt Vackert Rättvik. Enkäten genomfördes i november 2001, det vill säga efter att etapperna 1 och 2 var färdiga.

Framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö kring riksvägen får klart högre betyg 2001 än innan ombyggnaderna startade 1997. Då gjordes en liknande undersökning som ger ett utgångsläge att jämföra med.

Analysen bygger på svar från 420 rättviksbor och 18 turister.
Åtta av tio tycker att miljön på och kring riksvägen blivit bättre sedan projektet satte igång. Ännu fler, 87 procent, tycker att projektet är viktigt för dem.

Ungefär dubbelt så många är allmänt nöjda med området på och kring riksvägen jämfört med enkäten 1997, och en liknande förändring har skett när det gäller andelen som tycker att Torget är en tilltalande och vacker plats.

Nummer 1 och 2 på rättviksbornas problemlista är desamma som 1997: Det saknas en järnvägsövergång vid Långbryggan, och området mellan Snikki och OK ger ett övergivet intryck.

Undersökningen har gått till så att de tillfrågade fått ange hur mycket de instämmer i en rad påståenden. Dessa påståenden har sedan rankats och samlats i en rad åtgärdsområden för att få fram en mer överskådlig bild av svaren. När sedan åtgärdsområdena rankats kommer de i följande ordning, med det mest angelägna högst upp:

1. Miljöutformning
2. Järnvägsområdet
3. Rättvik vid Siljan
4. Trafikplanering
5. Centrum
6. Vackert Rättvik
7. Information och skyltning

I området ”Miljöutformning” ingår flera av de skräpiga miljöer som ligger inom projektets fortsättning att åtgärda, men också kritiska åsikter om de tallplanteringar som gjorts i rondeller och vid sidan av vägen.

I ”Järnvägsområdet” finns en järnvägsövergång i Långbryggans förlängning som första punkt, och irritation över det missprydande och ständigt trasiga nätstängslet.

Under ”Rättvik vid Siljan” upplevs det som ett stort problem att buskar och sly skymmer utsikten mot Siljan, både från infarterna och i själva genomfarten inne i samhället. Dessa problem rankas klart högre 2001 än 1997. Det tolkar analysföretaget som ett tecken på att engagemanget i dessa frågor ökat liksom kraven på en vacker miljö, i takt med att Projekt Vackert Rättvik fått genomslag.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com