Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring Projekt Vackert Rättvik
Mellan Vägverkets huvudkontor, Vägverket Region Mitt, Banverket Mellersta Regionen och Rättviks kommun har överenskommelse träffats att driva projekt “Vackert Rättvik” enligt nedanstående villkor.

Utgångspunkt
Projektets förutsättning är ett forskningsprojekt som drivs av Vägverkets huvudkontor med syfte att pröva nya samarbetsformer för att skapa en genomfart som är förebildlig vad avser god utformning.

Syfte
Projekt “Vackert Rättvik” är ett pilotprojekt mellan ovanstående parter som syftar till att gemensamt planera och genomföra en upprustning av området utmed Riksvägen/järnvägen i Rättvik till en föredömlig nivå vad gäller utformning, framkomlighet och säkerhet. Projektets motton är: Ett vackert Rättvik; Skönhet för invånare och trafikanter. Ett tydligt Rättvik; Identitet som stannar i minnet. Ett säkert Rättvik; Trygghet för fotgängare, cyklister och bilister. Ett Rättvik vid Siljan; Självklara passager mellan centrum och Siljan.

Omfattning och gränser
Projektet omfattar alla fysiska förändringar som planeras och genomförs inom det område som avgränsas på nedanstående karta. Projektet löper från 2001 01 01 till 2005 12 31.

Mål
Det övergripande målet är att genomföra en upprustning i enlighet med syftet inom hela det ovan beskrivna området. Någon garanti för genomförande kan inte ges men ambitionen att nå målet ska genomsyra projektarbetet. Delmål upprättas under projektets gång och gäller planering samt genomförande av upprustningar i enlighet med syftet inom avgränsade delområden.

Ledning/ Ansvar

Styrgrupp
En styrgrupp inrättas bestående av landskapsarkitekten vid Miljöenheten vid Vägverkets huvudkontor (ordförande), Regionchefen för Vägverket Region Mitt, Regionchefen för Banverket Mellersta Regionen och kommunstyrelsens ordförande i Rättviks kommun.
   Styrgruppen har ett övergripande ansvar för att projektet genomförs i enlighet med denna avsiktsförklaring. Styrgruppen ska hållas informerad och inkallas för att lösa tvister och besluta om avvikelser från avsiktsförklaringen. Styrgruppen sammanträder när så behövs. landskapsarkitekten vid Miljöenheten vid Vägverkets huvudkontor är sammankallande.

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp inrättas bestående av projektledaren för FoU-projektet (ordförande), en representant från vardera Vägverket Region Mitt, Banverket Mellersta Regionen och Rättviks kommun. Riksantikvarieämbetet ges möjlighet att delta i ledningsgruppens arbete med en observatör.
   Ledningsgruppen ansvarar för att driva och genomföra projektet i enlighet med syftet. Ledningsgruppen ska gemensamt besluta om alla fysiska förändringar som föreslås inom projektets område oavsett om det formella ansvaret för planering och genomförande åvilar endera parten. Detta innebär att alla beslut ska tas enhälligt, och att Ledningsgruppens ledamöter var och en ansvarar för att deras respektive huvudmän informeras och lämnar sitt godkännande.
   Ledningsgruppen gemensamt ansvarar inför styrgruppen.
Representanten för Banverket Mellersta Regionen ansvarar för att Jernhusen AB informeras. Representanten för Rättviks kommun ansvarar för att Länsstyrelsen Dalarna informeras.
Ledningsgruppen sammanträder enligt upprättad möteslista.

Projektgrupper
Projektgrupper inrättas av ledningsgruppen när så behövs för att utreda speciella frågor (under idéfasen), sammanställa programhandlingar (under programfasen) samt genomföra projektering och anläggning (under produktionsfasen).
   Ledningsgruppen avgränsar och beskriver projektgruppens uppgift och ansvar.
   Projektgruppen ansvarar inför ledningsgruppen och rapporterar till den.

Dokumentation
Styrgruppens och ledningsgruppens sammanträden dokumenteras med protokoll. De ska vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före kommande möte då de ska godkännas. Övriga sammanträden som berör projektet dokumenteras med minnesanteckningar som registreras i ledningsgruppens protokoll. Dokumentationsrutiner för projektgrupper fastställs vid projektgruppens bildande.

Finansiering
Planering av finansiering för genomförandefaser drivs parallellt med planeringen av de fysiska förändringarna med målet att finansieringen ska vara löst samtidigt som planerna godkänns.

Information
Varje ledamot av ledningsgruppen ansvarar för information till respektive huvudman.
Ledningsgruppen upprättar en informationsplan som riktas både till allmänheten och till grupper som berörs av eller studerar projektets resultat. Planen ska klargöra såväl den kontinuerliga informationen som den som behövs vid speciella tillfällen, till exempel när en viktig fråga står inför avgörande eller när ett bygge ska påbörjas.

Utvärdering
Efter varje slutförd förändring inom ett delområde ska resultatet utvärderas i förhållande till det övergripande syftet och de intentioner som antagits i programmet för området. Denna utvärdering ska ligga till grund för styrgruppens ställningstagande om projektets fortsättning.

April 2001
Vägverkets huvudkontor
Johnny Hedman, Landskapsarkitekt
Rättviks kommun
Jonny Jones, kommunstyrelsens ordförande
Vägverket Region Mitt
Christer Agerback, Regionchef
Banverket Mellersta Regionen
Nils-Erik Bergström, RegionchefAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com