Finansiering

Principen för finansieringen av Projekt Vackert Rättvik har varit att varje part betalar "sina" investeringar: Vägverket har bekostat ombyggnaden av riksvägen, Rättviks kommun har stått för upprustningen i centrum och strandområdet medan Banverket betalat ombyggnaden av järnvägsområdet. Därutöver har Vägverkets huvudkontor bidragit med pengar för att finansiera FoU-delen av projektet.

Den sammanlagda kostnaden för Projekt Vackert Rättvik har uppgått till cirka 80 miljoner kronor, varav 35 miljoner kommit från Vägverket Region Mitt, 24 miljoner från Rättviks kommun och 20 miljoner från Banverket.

FoU-projektet, som finansierats av Vägverkets huvudkontor, har kostat cirka 5 miljoner kronor. De pengarna har använts till att driva projektet, till att engagera experter i olika delar av projektet, till arbetsseminarier där problem och förslag till lösningar diskuterats samt till extern och intern information och dokumentation av projektet.

Att Vackert Rättvik drivits som ett FoU-projekt betyder att insatserna kan utvärderas ur ett vetenskapligt perspektiv, dvs man undersöker om förbättringarna uppfyller de mål som satts upp för projektet. FoU-medlen har också gett möjlighet att pröva och utveckla lösningar som kan fungera även i andra sammanhang.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com