Gestaltningsprogram

Våren 1999 upprättades ett gestaltningsprogram för de första två etapperna. Det är en fördjupning av det tidigare, mer översiktliga, programmet från 1995. Våren 2002 vidareutvecklades projektets intentioner och utformningsprinciper i ett gestaltningsprogram för etapp 3.

Den bärande tanken bakom arbetet med gestaltningen är att skapa ett slags utformningens grammatik, ett system för hur vägmiljöns alla ingående delar ska se ut. När det gäller exempelvis belysning ska armaturerna vara ”besläktade” med varandra, samtidigt som belysningen är anpassad för olika ändamål: cykelbanor har en typ av armatur, parkeringar en annan, bussfickor en tredje. Avsikten är att miljön som helhet ska ge ett harmoniskt intryck.

Principerna för hur till exempel trottoarer, bussfickor och belysning ska utformas är också tänkta att kunna användas vid om- och nybyggnader i andra delar av kommunen.
Arbetet med gestaltningsprogrammet har styrts av intentioner som framför allt handlar om att återknyta kontakten mellan samhället och Siljan samt att skapa en lugn och trafiksäker genomfart med ökad trygghet för oskyddade trafikanter. Hela området ges en parkliknande utformning med karaktär av tallmo.


Gestaltningsprogrammets
olika delar handlar om:

» Trafikföring
» Vegetation
» Markbehandling
» Belysning
» Skyltar, färg och tillbehörAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com