Trafikföring

Intentioner
Gående och cyklister ska ges god tillgänglighet via säkra och trygga förbindelser från omgivande bebyggelse och parkeringsanläggningar inom området till järnvägsstationen, turistbyrån, bussterminalen, butiksstråken och stranden.
   Kollektivtrafikens resenärer ska ges goda möjligheter att byta mellan olika trafikmedel som buss, tåg, bil och cykel.
   Bilar ska ges god framkomlighet med hög säkerhet längs riksvägen.
   Varutransporter och annan nyttotrafik ska ges god tillgänglighet.
   Parkeringsanläggningar ska vara tydliga och lätt tillgängliga.

Utformning
Riksvägens körbanebredd är 8.2 meter. I centrala Rättvik två körfält om vardera 3.4 meter och en skiljeremsa om 1.4 meter. I övrigt två körfält om vardera 4.1 meter. Marken på ömse sidor om riksvägen planas ut.
   Gångvägen i Långbryggans förlängning utförs enligt ritning. Bredd på gång- och cykelväg mellan Storgatan och torget är 3.0 meter. Övriga gång- och cykelvägar är 2.5 meter breda.
   Ny bussterminal anläggs vid stationen. Utformningen kräver ett fördjupat programarbete.
   Ny väg med parkeringsplatser anläggs väster om banområdet.

Konsult, trafikföring: Lars Thuresson, Tyrens Infrakonsult.


Gestaltningsprogrammets
olika delar handlar om:

» Trafikföring
» Vegetation
» Markbehandling
» Belysning
» Skyltar, färg och tillbehörAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com