Vegetation

Intentioner
För att återskapa känslan av tallmo samt ge området en stark och enhetlig karaktär ska nya tallar planteras. Vissa befintliga träd och buskar som skymmer sikten eller motverkar parkkaraktären ska tas bort.
   För att förstärka torgrummet och skapa en tydligt sammanhållen plats ska nya träd planteras utmed dess gränser.

Utformning
Nya tallar planteras i täta grupper, som på sikt genom gallring utvecklar grupper och solitärer av ett naturlikt utseende. Grupperna fördelas så över området att de bildar ett urskiljbart mönster och samtidigt riktar blickarna mot Siljan. Sly och annan vegetation som hindrar blickarna avlägsnas. Lägre buskvegetation längs stranden sparas till skydd för badande.
   Träden måste skyddas mot effekterna av vägsalt under etableringen. En särskild PM för anskaffning, plantering, etablering och skötsel ska upprättas.
   Som en inramning av torget kompletteras befintliga träd med nyplantering av lönn.
   Runt vissa parkeringar planteras häck av syrén eller björkbladsspiréa.

Konsult, vegetation: Tomas Lagerström, SLU Landskapsplanering. Han leder också ett experiment med tre olika sätt att plantera tall i vägmiljö, som prövas i Rättvik.


Gestaltningsprogrammets
olika delar handlar om:

» Trafikföring
» Vegetation
» Markbehandling
» Belysning
» Skyltar, färg och tillbehörAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com