Markbehandling

Intentioner
Marken ska behandlas så att den skapar en visuellt lugn miljö och förtydligar förhållandet mellan bebyggelse, landskap och riksväg. Markmaterialen ska vara få och användas på ett entydigt sätt för att skapa klara identiteter för riksväg, gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, övriga hårdgjorda ytor och naturmark. Gränser mellan olika ytor ska vara skarpa. Marken inom området ska planas ut och återskapa tallmons ursprungliga flacka fall mot Siljan. En gångväg i Långbryggans förlängning markeras som en tydlig axel mellan samhället och stranden.

Utformning
Riksvägens material är asfalt, gatsten och kantsten av granit. Refuger beläggs med smågatsten. Rondellernas material är gräs och smågatsten.
   Gatans material är asfalt med trottoarer av släta grå betongplattor. Viss kantstensparkering av släta grå betongplattor. Planteringsgropar med kantstöd av granit grusas av med singel av röd Älvdalsporfyr.
   Gång-och cykelvägarnas material är asfalt. Gångvägen som utgör Långbryggans förlängning utförs av betongelement enligt ritning.
   Parkeringsplatsernas material är asfalt med invältat krossmaterial av Älvdalsporfyr och kantsten av granit. På större parkeringsplatser utförs markeringar av ljusa grå betongplattor.
   Bussterminalens material är asfalt med invältat krossmaterial av röd Älvdalsporfyr med en fris av storgatsten mot asfaltytorna.
Övriga hårdgjorda ytors material är grå betongplattor med kantsten av granit, och i vissa fall med markeringar av svart granit. Exempel på sådana ytor i etapp 1 och 2 är platsen framför Turistbyrån och platsen mellan Hemslöjden och Kommunalhuset. Parkens material är gräs med tallplantering.

Konsult, markbehandling: Jonas A Berglund, Stockholm konsultDetalj som visar utformning av björkplantering mellan
parkeringsfickor på Vasagatan
.


Gestaltningsprogrammets
olika delar handlar om:

» Trafikföring
» Vegetation
» Markbehandling
» Belysning
» Skyltar, färg och tillbehörAnsvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com