Belysning

Intentioner
Belysningen ska arrangeras så att den underlättar orientering inom området, och skapar en miljö som upplevs trygg och behaglig under dygnets mörka del. Belysningen ska förstärka kontakten mellan samhället och Siljan nattetid, och betonar Långbryggans förlängning till torget. Belysningen ska vara energisnål samt enkel och billig att underhålla. Armaturtyperna ska vara få och ges en entydig användning som förstärker projektets intentioner även dagtid.
   Scenografisk belysning ska betona vissa platser.

Utformning
Utmed riksvägen placeras armaturer och stolpar av samma typ som sedan tre år finns vid norra infarten, i korsningen med Sätravägen. Stolphöjden anpassas efter intilliggande bebyggelse. Sträckan mellan Vasagatan och HSB-gatan ges ingen vägbelysning.
   Lokalgator samt gång- och cykelvägar belyses med en avskärmad armatur av fabrikat Thorn: lilla Viktoria, ljuskälla högtrycksnatrium comfort. Normalt på stolpe av samma typ som på riksvägen, men där så behövs på väggkonsol eller i linspänn. Övergångsställen och platser där olika trafikslag korsar varandra belyses med samma armatur men med annan ljusfördelning, ljuskälla Mastercolour.
   Torget inramas med armaturer av fabrikat Philips Torino, ljuskälla Mastercolour.
Långbryggans pärlband övergår på land i en låg specialritad markbelysning, ljuskälla Mastercolour. Samma armatur används som pollarbelysning bland annat vid parkeringsytor.
   Busstorget och platsen framför stationshuset belyses med armaturer ur ovanstående sortiment, men bestäms först sedan utformningen av busstorget fastställts.
   Mastbelysningen över bangården hålls normalt släckt, men tänds när tåg nalkas eller befinner sig på området. Belysningen på perrongerna bestäms sedan utformningen av banområdet fastställts.
   För att förstärka förbindelsen mellan Storgatan och torget, och göra den angenäm att gå även kvällstid belyses kommunhuset och den nya skulpturen. Effektbelysning anbringas också för att framhäva stationshuset, den gamla stenbron och tallarna på rondellerna. Till dessa platser dras tomrör, varefter ljussättningarna utprovas på plats.

Konsult, belysning: Jan Ejhed, Ejhed arkitekter


Gestaltningsprogrammets
olika delar handlar om:

» Trafikföring
» Vegetation
» Markbehandling
» Belysning
» Skyltar, färg och tillbehör



Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com