Toppbetyg i enkät

Tre av fyra rättviksbor ger den nya genomfarten toppbetyg. Innan den byggdes om var det bara 18 procent, eller mindre än var femte, som gav något av de två högsta betygen. De positiva omdömena gäller såväl trafiksäkerhet och framkomlighet som den estetiska utformningen.
Det framkommer i den enkät som är en del i utvärderingen av Projekt Vackert Rättvik. En liknande enkät gjordes 1997, innan arbetena startades, därför kan man tydligt se skillnaden.

Nya grepp underlättar
Andra delar som utvärderats är trafiklösningen ur ett stadsbyggnadsperspektiv, ljussättningen ur energisynpunkt, hur projektet påverkats av att ovanligt många arkitekter medverkat i ledningen och som konsulter samt hur man samverkat kring den formella planprocessen. Vackert Rättvik genomfördes i samarbete mellan Vägverket, Banverket och Rättviks kommun, och under processens gång prövades flera nya grepp som sparade både tid och pengar. Samtidigt blev det lättare för allmänheten att ta ställning till förändringarna när de presenterades som en helhet, med gemensamma samrådsmöten. Det vanliga är annars att varje myndighet har sin egen planprocess, där slutresultatet ibland kan vara svårt att överblicka.

I skriften Att smälta samman tätort och trafik sammanfattas fem fristående utvärderingar av olika delar i Projekt Vackert Rättvik. Utvärderingarna i sin helhet hittar du under Publikationer.
Ansvarig för webbplatsen: karin.wennermark@journalisterna.com